KATALOG

İşyeri Hekimliği

 
Personelinizin çalışacağı departmana ve çalışma ortamına uygun bir şekilde işe giriş aşamasında gerekli tıbbi tetkiklerin yapılarak, iş ile personelinizin iş sağlığı kapsamında uygun olup olmadığı denetlenerek verilecek sağlık raporunun yanısıra,

Personelinizin sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinizde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesi yapılacaktır.

İşyerinizde bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimleri verilecek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılması sağlacaktır.

İşyerinizde kullanılan makine ve teçhizatın iş sağlığı açısından mevcut uygulama ve donanımların uygun hale getirilmesi konusunda işverene önerilerde bulunulacaktır.

İşyerinizde iş sağlığı talimatlarının gerekli yerlerde kullanılması konusunda işverene bilgi verilecektir.

İşyerinizde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapılarak işverene önerilerde bulunulacaktır.

İşyerinizde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışmalar yapılarak ve işverene bildirimde bulunulacaktır.

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri firmanıza yazılı olarak bildirilecektir.

İşyerinizdeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek;

  • İş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapılacak,
  • Tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planları hazırlanacak,
  • Bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlanarak işverenin onayına sunulacak, uygulamaların takibini yapmak ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlanacaktır.

Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamaktır.

İş Yeri Hekimliği

İşçi çalıştırılan işyerlerinde hekim çalıştırması ile ilgili en kapsamlı ve eski yasa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası’nda yer almaktadır. 6 Mayıs 1930 tarihli ve 1489 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren yasa “İşçiler Hıfzıssıhhası başlığı altında genel sağlık hükümleri yanında 180. Madde ile iş yerlerinde hekim çalıştırma zorunluluğu getirmiştir. Bu maddeye göre en az 50 işçi çalıştırmakta olan tüm iş yerlerine, işçilerin sağlık durumlarını kontrol etmek üzere hekim çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işverenler, 4857 Sayılı İş Yasası’ nın 81. Maddesine göre, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında yer alan, işçilerin sağlık durumlarının ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin sağlanması, acil tedavi ve ilkyardım ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere iş yerlerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya birden fazla iş yeri hekimi çalıştırılması zorunlu kılınmıştır.

Ayrıca iş yerlerindeki işçi sayısına ve işteki tehlike büyüklüğüne göre bir ya da daha fazla hekim sağlama zorunluluğu 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 114. Maddesinde de yer almaktadır.
 
(0232) 290 06 92