KATALOG

İş Sağlığı Hizmetlerimiz

 

a. İşyerinizde yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir şekilde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak;
i. İşyerinizin güvenle tasarımı,
  ii. Kullanılan malzemelerle işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması,
    iii. Kişisel koruyucu donanımlarınızın seçimi konularında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işyerinizde gözlem yapmak ve önerileri firmanıza sunmak,

b. İşinizin yürütümünde ergonomi ve psikososyal riskler açısından çalışanlarınızın fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş sahası ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları konusunda alınacak tedbirleri saptamak amacıyla işyeri hekimimizin gözlemlerini ilgililere bildirmek,
c. İşyerinizde, çalışma sahasının genel hijyen şartlarını sürekli izleyip, işinizin yürütülmesi noktasında gerekli şartları oluşturmada önerilerde bulunmak,

d. Personellerinizin sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerekli hallerde, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirerek sağlığa aykırı şartların düzeltilmesi konusunda firmanıza önerilerde bulunmaktır.

İş Sağlığı Hizmetleri

a. İşyerinizde İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili iş güvenliği uzmanı ile birlikte risk analizi çalışmalarına ve uygulanmasına katılarak, değerlendirme sonucunda alınması gereken sağlık önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,

b. Personelleriniz arasında özel politika gerektiren grupları yakın takip altına alarak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almaktır.


Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak;


“Personellerinizin işe alım süreciyle birlikte başlayan, çalışacağı pozisyona uygun olarak sağlık muayenesinin yapılması, gerekli tahlillerinin kontrol edilerek sağlık durumunun saptanması, pozisyona uygunluğunun denetlenmesi ile birlikte önleyici tedbirlerin alınması ve işyeri hekimi tarafından firmanıza görüş bildirilmesi ve gerekli durumlarda periyodik olarak personel muayenelerinin revize edilerek izlenecek yolun belirlenmesidir”

    • Personelinizin çalışacağı departmana ve çalışma ortamına uygun bir şekilde ilk işe giriş aşamasında gerekli tıbbi tetkiklerin yapılarak, iş ile personelinizin iş sağlığı kapsamında uygun olup olmadığı raporunu periyodik muayene formuna uygun olarak düzenlemek ve işyerinizde muhafaza etmektir.
    • Daha önce işe giriş raporu verilen personellerinizin çalışma koşullarında veya kendi sağlığında değişiklik olup olmadığı denetleyerek, periyodik muayene raporunu hazırlamak ve personelinizi bilgilendirmektir.


Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

a. Az Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
b. Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
c. Çok Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilir.

    • Personelinizin sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek firmanızın onayına sunmaktır.
    • Meslek hastalığı tanısı, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren personelleriniz varsa uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı almış personelinizin olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamaktır.a. Personellerinizin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek,

b. İşyerinizde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin bu konularda eğitiminin sağlanması çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,

c. Yöneticilerinize, personelinize ve bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak,

d. Personellerinizi işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek,

e. İşyerinize özel olarak iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde hazırlamaktır.

 

Çalışma Saati Hesaplama


İş yeri hekimimizin, iş güvenliği uzmanımızın ve diğer sağlık personlimizin firmanızda aylık kaç saat çalışması gerektiğini personel sayınıza göre hesaplayabilirsiniz.

Tehlike Sınıfı Sorgulama


Nace Kodunuzu girerek tehlike sınıfınızı sorgulayabilir ve faaliyet alanınız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

OSGB Hizmeti ve Risk Değerlendirme


Firmanızın İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetimizden yararlanmasını istiyorsanız başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.
(0232) 290 06 92