KATALOG

İş Hukuku ve SGK Danışmanlığı

 

 • İş sözleşmeleri
 • Alt işverenlik sözleşmeleri
 • Puantaj kayıtları
 • İlgili yasal defterler
 • Yıllık izin korteks/defterleri
 • Ücret bordroları

 • Kayıtdışı istihdam
 • Sigortalılık
 • Prim ödemeleri
 • Hak ve yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmesi
 • Teşvikler
 • İdari para cezaları
 • Alt işverenlik ilişkisi
 • Denetim ve soruşturma raporlarının uygulanması
 • İlgili mevzuata ilişkin uyumsuzluklar
 • İş sözleşmeleri haklı/haksız fesih durumları
İş Hukuku

 • Risk analizi ve acil eylem planları kontrolü
 • İlgili birimlerin oluşturulmasının kontrolü
 • İş kazası ve meslek hastalıkları yönünden önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre işyerindeki risk ortamları ve alınabilecek önlemlerin değerlendirilmesi

 • Yasal hak ve yükümlülüklerin yasal sürelerinde yerine getirilmesi hakkında kontrol,
 • İşçi özlük dosyalarının kontrolü
 • İşçi ücret ve alacaklarının hesaplanması ve ödenmesi noktasında yasal uygunluk
 • İzin sürelerinin belirlenmesi ve kullandırılması hakkında inceleme
 • İş sözleşmelerinin haklı ve haksız fesih halleri hakkında bilgilendirme, özellikli durumlarda yol göstericilik
 • İşyerindeki çalışma saatleri plan, program ve prensiplerinin çalışma mevzuatına uygunluğu
 • Uygulanan ücret rejiminin yasal çerçeve içerisinde kontrolü ve uygunluğunun sağlanması hakkında öneriler sunmak
 • İşçilerle yapılan iş sözleşmelerinin yasal uygunluğu kontrolü ve özellikli iş sözleşmelerinde genel çerçevenin oluşturulmasında katkıda bulunmak

 • Çalışma yaşamına dair güncel mevzuat çerçevesinde spesifik konular (idari para cezaları, prim ve muhteviyatı ödemeler v.b.) hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Çalışma mevzuatında değişen mevzuat çerçevesinde sektöre ve işyerinin özel şartlarına uyumlaştırılmış danışmanlık hizmetleri,
 • Sosyal güvenlik mevzuatında değişen mevzuat çerçevesinde sektöre ve işyerinin özel şartlarına uyumlaştırılmış danışmanlık hizmetleri,
 • Sorunlu emeklilik işlemlerinde sonuca yönelik yön gösterici bilgi aktarımı ve yurt dışı emeklilik, hak ve yükümlülükler hakkında bilgilendirme,
 • İşyerlerinde insan kaynakları servislerinin oluşumu, görev tanımları, alt yapısı ve mevzuat oluşturulması hakkında katkı sunma,
 • Çalışma yaşamında önem arz eden, işyeri çalışma şartları, çalışma usul ve esaslarını belirleyen işyeri çalışma yönetmeliği hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İş kazaları rücu davalarında tarafların hak ve yükümlülükleri açısından ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirme yapılması, itiraz ve yargı sürecinde teknik ve profesyonel destek sunulması,
 • Uyuşmazlık konusu idari para cezalarının Kuruma itirazı ve yargıya aksetmiş yönüyle ilgili mevzuat çerçevesinde teknik ve profesyonel danışmanlık hizmetleri,
 • Çalışma yaşamı ile ilgili tüm yargıya aksetmiş konularla ilgili profesyonel projeksiyonlar sunulması,
 • İş Kazaları ve meslek hastalıkları konusunda meydana gelebilecek sorun ve uyuşmazlıklar hakkında çözüm önerileri,

 • İhale konusu işler ve inşaat işlerinde sosyal güvenlik mevzuatı açısında asgari işçilik değerlendirmesi yapılması, salt işçilik ve malzemeli işçilik faturalarının analizi, analiz sonucunda ilişiksizlik belgesinin alınması sırasında müfettiş incelemesinin talep edilip edilmemesi ya da ünitelerce sonuçlandırılıp sonuçlandırılmamasının işveren lehine değerlendirilmesinin yapılarak asgari işçilik hakkında ön raporun sunulması ve ödenmesi gereken fark işçilik tutarının hesaplanması,
 • Uyuşmazlık konusu asgari işçilik incelemelerinin uzlaşma ve yargı boyutu açısından değerlendirilerek profesyonel destek sunularak danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İhale konusu işler ve inşaat işlerinde alt işverenlik kapsamında değerlendirme yapılarak sözleşmelerin gerekli hukuki alt yapısının oluşturulması, işveren açısından yasal çerçevede rantabl sözleşmeler düzenlenmesi noktasında öneriler sunulması,

 • Üst yöneticilerin işyerinin güncel çalışma yaşamı hakkında karşılaşabilecekleri riskler ve alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirme faaliyetleri,
 • İnsan Kaynakları yöneticileri ve personelinin eğitimi,
 • Çalışanların hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimi verilecektir.
 

Çalışma Saati Hesaplama


İş yeri hekimimizin, iş güvenliği uzmanımızın ve diğer sağlık personlimizin firmanızda aylık kaç saat çalışması gerektiğini personel sayınıza göre hesaplayabilirsiniz.

Tehlike Sınıfı Sorgulama


Nace Kodunuzu girerek tehlike sınıfınızı sorgulayabilir ve faaliyet alanınız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

OSGB Hizmeti ve Risk Değerlendirme


Firmanızın İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetimizden yararlanmasını istiyorsanız başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.
(0232) 290 06 92